پذیرش قوانین

خواندن و رعایت قوانین زیر برای برقراری نظم بازی و سرور برای تمامی بازیکنان الزامی است، عدم رعایت قوانین منجر به مسدود سازی خودکار یا دستی شما از سرور به صورت مدت دار یا دائمی خواهد شد.
بازیکنان حق استفاده از نرم افزارهای کمکی در بازی ندارد، نرم افزارهای کمکی شامل انواع و اقسام چیت، وال هک، آنتی فلش و سایر موارد مشابه است. در صورت تشخیص برنامه های امنیتی یا مدیران حاضر سرور شما مسدود سازی دائمی خواهید شد.
رعایت ادب در چت و سیستم صوتی بازی الزامی است، هر گونه بی احترامی، توهین، تهمت به بازیکنان دیگر منجر به مسدود سازی شما از 1 تا 3 روز (طبق دستور عمل ابلاغی به مدیران حاضر) خواهد شد. ضمن اینکه سیستم نوشتاری بازی حساس به کلمات توهین امیز است و در صورت ارسال توسط سرور شناسایی و مسدود سازی میشود.
رعایت قوانین در هر یک از مدهای اجرایی بازی یک امر الزامی و ضرروی است. در مپ های جیل، اسلحه دادن گروه سی تی به ترور ممنوع است، پرتاپ نارنجک/گرینت یا شلیک بی مورد قبل از باز شدن درب زندان ها ممنوع است. در صورت مشاهده توسط مدیران در ابتدا تذکر و بارهای بعدی Slap, Slay, Kick و در نهایت مسدود سازی از 3 روز تا 1 هفته طبق دستور عمل ابلاغی به مدیران خواهید شد.
ارسال ایپی ادرس یا ادرس سایت در سیستم چت یا خواندان هر گونه ایپی ادرس یا ادرس سایت بر روی سیستم صوتی ممنوع است، در صورت مشاهده دسترسی شما به سرور 3 روز مسدود خواهد شد.
توهین به مدیران یا عدم پیروی از فرامین آنان منجر به Slap, Slay, Kick, Ban شما خواهد شد، احترام متقابل در سرور الزامی است.