احترام به مدیران سرور الزامی است

توهین به مدیران یا عدم پیروی از فرامین آنان منجر به Slap, Slay, Kick, Ban شما خواهد شد، احترام متقابل در سرور الزامی است.