استفاده از برنامه های کمکی مجاز نیست

بازیکنان حق استفاده از نرم افزارهای کمکی در بازی ندارد، نرم افزارهای کمکی شامل انواع و اقسام چیت، وال هک، آنتی فلش و سایر موارد مشابه است. در صورت تشخیص برنامه های امنیتی یا مدیران حاضر سرور شما مسدود سازی دائمی خواهید شد.