اجرای قوانین مدها الزامی است

رعایت قوانین در هر یک از مدهای اجرایی بازی یک امر الزامی و ضرروی است. در مپ های جیل، اسلحه دادن گروه سی تی به ترور ممنوع است، پرتاپ نارنجک/گرینت یا شلیک بی مورد قبل از باز شدن درب زندان ها ممنوع است. در صورت مشاهده توسط مدیران در ابتدا تذکر و بارهای بعدی Slap, Slay, Kick و در نهایت مسدود سازی از 3 روز تا 1 هفته طبق دستور عمل ابلاغی به مدیران خواهید شد.