امیر حسین کرمی

از سروری که جدیدا ران شده است خیلی راضی هستم و با پینگ پایین و بدون لگ بازی می کنم و از شما به خاطر سرور جدیدی که ران کرده اید متشکرم